+48 607 786 564

PIESI

WYPADKI Z UDZIAŁEM PIESZYCH

Wypadki z udziałem pieszych poza wypadkami komunikacyjnymi powstają bardzo często w związku z nieprawidłowym utrzymaniem nawierzchni chodników, dróg czy nieruchomości. Odpowiedzialność za utrzymanie dróg, chodników, nieruchomości i powstałe w związku z nimi szkody ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości.

Niniejszy dział ma na celu w przystępny dla poszkodowanych sposób przybliżyć problematykę OC z tytułu niewłaściwego utrzymania jezdni/dróg i chodników, cywilnoprawne skutki niewłaściwego - zagrażającego bezpieczeństwu - utrzymania nieruchomości przez ich właścicieli, zasady poszukiwania podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkód.

Kwestie związane z prawidłowym utrzymaniem nawierzchni dróg i chodników reguluje ustawa o drogach publicznych, która jednoznacznie wskazuje, jakie obowiązki posiada zarządca drogi. Jest to w szczególności prawidłowe utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, odpowiednie ich znakowanie m.in. wskazujące na występujące zagrożenia.

Prócz wyżej wymienionych obowiązków do właściwego zarządu dróg, na co wskazują przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w okresie zimowym należą obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych. Obowiązki te spoczywają także na właścicielach i zarządach nieruchomości, którzy są zobowiązani do zimowego utrzymania nawierzchni chodników przylegających do posesji.

ZABEZPIECZENIE DOWODÓW

Naruszenie powyższych obowiązków, może doprowadzić do powstania szkody na osobie, jak i mieniu. Wówczas najistotniejsze z punktu widzenia poszkodowanego jest zabezpieczenie dowodów, które umożliwią mu skuteczne dochodzenie roszczeń wobec właściciela czy zarządcy drogi, chodnika czy nieruchomości.

W pierwszej kolejności gdy dojdzie do szkody poszkodowany powinien zawiadomić Policję lub Straż Miejską, a także poprosić osoby, będące świadkami zdarzenia o potwierdzenie okoliczności. W przypadku powstania szkody na osobie, niezbędne jest zawiadomienie Pogotowia Ratunkowego w celu niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy.

Warto podczas wywiadu z ratownikiem medycznym opisać krótko okoliczności w jakich doszło do powstania obrażeń ciała. Przy każdym wypadku, w następstwie którego doszło do szkody na osobie lub mieniu najważniejsze są dowody świadczące o okolicznościach zdarzenia, które potwierdzą zawinienie właściciela lub zarządcy. Brak takich dowodów uniemożliwi osobie poszkodowanej dochodzenie roszczeń od podmiotu zobowiązanego.

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Z tytułu doznanych obrażeń ciała i rozstroju zdrowia każdemu poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie, a także zwrot poniesionych kosztów, w tym przede wszystkim z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, a także utraconego dochodu.

Przy wypadkach pieszych w związku z niedopełnieniem obowiązków spoczywających na właścicielu lub zarządcy drogi, chodnika lub nieruchomości w zasadzie nie dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.

Kancelaria prawna udziela pomocy prawnej w sądach powszechnych na terenie całego kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego w Kaliszu lub Wrocławiu!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR