+48 607 786 564

WYPADEK PRZY PRACY

WYPADEK PRZY PRACY - ZUS

Statystyki Państwowej Inspekcji Pracy są bezlitosne, rocznie na terenie Polski dochodzi do około 90 tysięcy wypadków przy pracy. Z tytułu większości z nich poszkodowani pracownicy otrzymują jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub pracy w gospodarstwie rolnym z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Niewielu poszkodowanych pracowników wie, że w wielu przypadkach przysługuje im także dodatkowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z zakładu ubezpieczeń, w którym pracodawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub w przypadku braku ubezpieczenia, od samego pracodawcy.

Z tytułu doznanych obrażeń ciała i rozstroju zdrowia każdemu poszkodowanemu pracownikowi należy jednorazowe odszkodowanie z ZUS, którego wysokość zależy od orzeczonego przez lekarza orzecznika uszczerbku na zdrowiu. W sytuacji gdy okoliczności zdarzenia pozwalają na dochodzenie roszczenia uzupełniającego, poszkodowanemu pracownikowi przysługuje zadośćuczynienie oraz zwrot szeregu kosztów, w tym przede wszystkim z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych.

ŚMIERĆ PRACOWNIKA

Jeśli pracownik umrze wskutek wypadku przy pracy, najbliżsi dostaną świadczenia zarówno z ZUS, jak i z w niektórych okolicznościach od pracodawcy. Rodzina ubezpieczonego, który zmarł na wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, mogą domagać się jednorazowego odszkodowania z ZUS.

Przysługuje ono także w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Jednocześnie w przypadku gdy zachodzą okoliczności umożliwiające dochodzenie roszczeń od pracodawcy zmarłego, najbliższym członkom rodziny przysługuje stosowane odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, zadośćuczynienie w związku z krzywdą moralną, a także min. zwrot kosztów związanych z pochówkiem.

UDZIELAMY POMOCY

Kancelaria Prawna specjalizuje się min. w:

  • sprostowaniach protokołów powypadkowych, jeżeli z ich treści wynika, że pracodawca nie uznał zdarzenia jako mającego charakter wypadku przy pracy - Kancelaria Radcy Prawnego wspópracuje ze specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z 25 letnim doświadczeniem!;
  • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego w sytuacji odmowy uznania zdarzenia, jako wypadku przy pracy czy pracy w rolnictwie, min. w gdy mamy do czynienia z zawałami, udarami, przewlekłymi chorobami, których następstwem jest stałe kalectwo lub śmierć;
  • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego, w przypadku odmowy przyznania renty na rzecz pracownika lub członków jego rodziny;
  • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego w sprawach dotyczących odmowy przyznania emerytury lub zaniżenia emerytury.

O szczegółu zapytaj w Kancelarii Radcy Prawnego w Kaliszu lub Wrocławiu!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR