+48 607 786 564

WINDYKACJA

WINDYKACJA POLUBOWNA

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior przeprowadza kompleksowo działania windykacyjne na każdym etapie: polubownym, sądownicznym, egzekucyjnym.

Postępowanie na etapie polubownym polega na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem mających na celu jak najszybszą zapłatę zadłużenia.

Czynności podejmowane na tym etapie to:
- kontakty korespondencyjne (zawiadomienie, ponaglenia, wezwania, harmonogramy spłaty);
- kontakt i negocjacje telefoniczne;
- kontakt i negocjacje w siedzibie Kancelarii.

W sytuacji braku kontaktu z dłużnikiem lub niedotrzymywania uzgodnionych terminów spłaty zobowiązania uniemożliwiające odzyskanie wierzytelności na drodze polubownej sprawa zostaje skierowana do sądu.

WINDYKACJA SĄDOWA

W przypadku braku możliwości odzyskania należności na drodze polubownych negocjacji przedsądowych Kancelaria przeprowadzi postępowanie sądowe w celu uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku.

W celu podjęcia działań na etapie postępowania sądowego niezbędne jest:
- wniesienie na konto Kancelarii wpisu sądowego oraz zryczałtowanej opłaty na pokrycie opłat skarbowych, sądowych, pocztowych oraz administracyjnych niezbędnych do właściwego przygotowania i wniesienia pozwu do sądu;
- dostarczenie do Kancelarii dokumentów niezbędnych do sporządzenia pisma procesowego.

Czynności podejmowane przez Kancelarię etapie postępowania sądowego:
- skompletowanie dokumentacji i danych dłużnika niezbędnej do sporządzenia pisma procesowego (pozwu);
- sporządzenie pisma procesowego (pozwu);
- skierowanie do sądu pisma procesowego (pozwu) wraz z załączoną dokumentacją;
- monitorowanie postępowania sądowego;
- uzyskanie klauzuli wykonalności po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego.

Zapewniamy naszym Klientom reprezentacje radcy prawnego lub adwokata w sądach.

WINDYKACJA EGZEKUCYJNA

POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE

Postępowanie przedegzekucyjne rozpoczyna się od uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku i polega na:
- prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem w oparciu o prawomocne orzeczenie sądowe;
- kontrolowaniu spłat należności przez dłużnika;
- kontakcie z komornikiem, do którego będzie kierowana ewentualna sprawa do egzekucji komorniczej w przypadku braku spłaty wierzytelności przez dłużnika. Kancelaria sprawdza min. czy komornik prowadzi już inne sprawy wobec dłużnika, jakimi informacjami dysponuje na temat dłużnika;
- dopilnowaniu otrzymania z sądu orzeczenia z klauzulą wykonalności;
- sporządzeniu wniosku egzekucyjnego i przesłanie go do komornika.

Postępowanie przedegzekucyjne ulega zakończeniu z chwilą:
- zapłaty całości zobowiązania przez dłużnika;
- przekazania sprawy do komornika.

EGZEKUCJA KOMORNICZA

Egzekucji komorniczej rozpoczyna się po przekazaniu komornikowi wniosku egzekucyjnego wraz tytułem wykonawczym i obejmuje następujące działania:
- monitorowanie działań komorniczych;
- prowadzenie korespondencji z komornikiem;
- udzielanie wierzycielowi informacji o stanie postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie komornicze kończy się w przypadku:
- odzyskania całych należności wraz z odsetkami i kosztami postępowania;
- otrzymania od komornika postanowienia o bezskutecznej egzekucji.

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR