+48 607 786 564

SPRAWY PRACOWNICZE

WYPADKI PRZY PRACY

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior prowadzi sprawy związane z Kodeksem Pracy, w tym przede wszystkim sprawy związane z wypadkami przy pracy w szczególności analiza protokołów powypadkowych pod kątem naruszenia przepisów Kodeksu Pracy, jak i przepisów związanych z Bezpieczeństwem i Higieny Pracy (BHP). Więcej w zakładce Wypadki przy pracy - ZUS

Kancelaria Prawna dysponuje wieloletnim doświadczeniem w sprowadzeniu spraw związanych z molestowaniem, jak i mobbingiem w miejscu pracy.

MOLESTOWANIE

To zachowanie, którego celem lub efektem jest naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie pracownika przez pracodawcę lub osobę przełożonego. Molestowanie stanowi przejaw dyskryminacji pracowników.

Kodeks pracy wyróżnia również pojęcie molestowania seksualnego, którym jest każde nieakceptowane, przez pracownika, zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie czy upokorzenie. Na opisane zachowania mogą składać się elementy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne, np. dotykanie, niedwuznaczne gesty, spojrzenia, niestosowne wypowiedzi. Aby dane zachowanie uznać za molestowanie seksualne, oprócz wymienionych elementów, musi wystąpić nieakceptowanie danego zachowania przez pracownika – powinien on pokazać dezaprobatę dla takiego zachowania. Molestowanie seksualne stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na płeć.

Osobą molestującą nie zawsze jest pracodawca. Może być to również np.: współpracownik lub przełożony. Celem molestowania jest negatywny wpływ na pracę wykonywaną przez pracownika, zmniejszenie jego samooceny czy poczucia bezpieczeństwa.

Warto zapamiętać!

Molestowany pracownik może żądać odszkodowania od pracodawcy w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Od sprawcy molestowania ofiara może domagać się na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym: zaniechania bezprawnego naruszania dóbr osobistych, zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny oraz naprawienia szkody.

MOBBING

Zgodnie z art. 94³ § 1 pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Zgodnie z § 2 mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Warto zapamiętać!

Pracownik, u którego mobbing wywołał chorobę, może domagać się od pracodawcy odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który wskutek mobbingu samodzielnie rozwiązał stosunek pracy, może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Kancelaria Radcy Prawnego udziela pomocy prawnej przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju. Zespół Kancelarii Prawnej walczy w imieniu swoich klientów zawsze do końca! W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną w Kaliszu i Wrocławiu lub telefonicznie!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR