+48 607 786 564

OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Prawnicy Kancelarii Radcy Prawnego Radosław Gąsior posiadają wieloletnie doświadczenie wynikające z prowadzenia licznych postępowań sądowych i administracyjnych na zlecenie swoich Klientów w zakresie prawa cywilnego, karnego, prawa pracy, administracyjnego.

PRAWO CYWILNE

Pracownicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie wynikające z prowadzenia postępowań.

Prawa cywilnego, przede wszystkim: odpowiedzialność z tytułu umów (kontraktowa):

 • postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • postępowania z tytułu roszczeń odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym;
 • postępowania o zapłatę.

Odpowiedzialności deliktowej:

 • szkody na osobie powstałe na skutek: wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków na śliskiej lub uszkodzonej nawierzchni, pobić, itp.
 • szkody na mieniu: szkody rzeczowe (na pojazdach mechanicznych), szkody majątkowe (na nieruchomościach).

Prawa rzeczowego, między innymi:

 • postępowania o zniesienie współwłasności;
 • postępowania o stwierdzenie zasiedzenie;
 • postępowania o ustanowienie lub zniesienie służebności drogi koniecznej.

Prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwód;
 • separacja;
 • podział wspólnego majątku;
 • alimenty;
 • ustalenie władzy rodzicielskiej.

Prawa spadkowego:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku;
 • postępowanie o dział spadku.

PRAWO KARNE

Pracownicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie wynikające z prowadzenia postępowań.

Reprezentowanie pokrzywdzonych w następstwie przestępstw:

 • przeciwko zdrowiu i życiu;
 • przeciwko wolności;
 • przeciwko mieniu;
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

PRAWO PRACY

Pracownicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie wynikające z prowadzenia postępowań.

 • postępowanie w sprawie stwierdzenie istnienia wypadku przy pracy, czy choroby zawodowej;
 • postępowanie przed organami rentowymi ZUS, KRUS;
 • postępowanie przed sądem w sytuacji zaskarżenia decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS).

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Pracownicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie wynikające z prowadzenia postępowań.

 • doradztwo prawne;
 • odwołania od decyzji administracyjnej;
 • zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • skargi do sądu administracyjnego;
 • wnioski urzędowe;
 • reprezentacja na każdym etapie postępowania - od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA);
 • sporządzanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.
© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR