+48 607 786 564

KOMISJA ORZEKAJĄCA

WOJEWÓDZKA KOMISJA DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH

Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Gąsiora reprezentuje poszkodowanych pacjentów i ich rodziny przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także pomaga przygotować stosowny wniosek oraz niezbędną dokumentację.

Wniosek do Komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobiercy (wówczas do wniosku dołączyć trzeba postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich). Wnioski można składać tylko w przypadkach, gdy do zdarzenia doszło po 1 stycznia 2012 roku.

Wniosek można złożyć w ciągu 1 roku od dnia, w którym pacjent dowiedział się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta. Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta.

WYDAWANIE ORZERZEŃ

Komisja wydaje orzeczenie w sprawie zdarzenia medycznego nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządza uzasadnienie.

Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia

Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia.

ZADOŚĆUCZYNIENIE

W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, zaś w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w przeciągu 7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior udziela pomocy prawnej przed Komisjami Wojewódzkimi ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz Sądami na terenie całego kraju. Zespół Kancelarii Prawnej walczy w imieniu swoich klientów zawsze do końca! W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną w Kaliszu i Wrocławiu lub telefonicznie!

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR