+48 607 786 564

ARTYKUŁY

POBICIE UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Do Kancelarii Radcy Prawnego zgłosili się rodzice poszkodowanego ucznia, pobitego w trakcie przerwy pomiędzy zajęciami. W 2014 roku na terenie Szkoły Podstawowej we Wrocławiu, doszło do pobicia 7 latka przez ucznia wskazanej instytucji, w wyniku którego uczeń doznał obrażeń ciała. Sprawcą zdarzenia był 3 lata starszy uczeń tej samej szkoły. Ponieważ, w zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze szkodą na osobie małoletniego, natomiast sprawcą zdarzenia także był małoletni przebywający pod nadzorem personelu Szkoły Podstawowej, na podstawie art. 430 k.c. w zw. z art. 417 k.c. w zw. z art. 427 k.c. odpowiedzialność ponosi wskazana jednostka organizacyjna zobowiązana do sprawowania pieczy i nadzoru nad małoletnimi. W następstwie zdarzenia zdiagnozowano u powoda następujące obrażenia: Perforację błony bębenkowej ucha prawego. Szkoła Podstawowa zawarła umowę polisy od odpowiedzialności cywilnej z ubezpieczycielem. Pismem, działając przez prawników Kancelarii Prawnej, rodzina ucznia dokonała zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń, w którym w dniu zdarzenia ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadała placówka oświatowa, domagając się zapłaty zadośćuczynienia na podstawie art. 445 k.c.

Ubezpieczyciel, po uzupełnieniu dokumentacji o wyjaśnienia dyrekcji szkoły, wydał decyzję odmowną wskazując, że nauczyciele nie poczuwają się do winy. Podstawą odmowy spełnienia roszczeń ucznia, ubezpieczyciel argumentuje, brakiem stosownych dowodów, które potwierdzałyby fakt, że zdarzenie stanowiące podstawę wystosowanych roszczeń miało miejsce. Brak dowodów przy tym zakład ubezpieczeń postrzega jako brak zeznań osób będących świadkami zajścia, które wywołało obrażenia ciała u ucznia. Ubezpieczyciel wskazuje także, że „nie można mówić o zaniechaniu nauczyciela w opiece nad dziećmi”. Zdarzenie – zdaniem pozwanej – „miało charakter nagły i niespodziewany, a zatem nie można mu było zapobiec”. W ocenie Kancelarii Radcy Prawnego uzasadnienie wskazana przez ubezpieczyciela i szkołę stanowi poważne naruszenie art. 427 k.c., do obowiązków szkoły należy piecza nad małoletnimi uczniami, i ochrona młodszych uczniów przed starszymi. Należy bezwzględnie wskazać, że szkoła takiego obowiązku nie dopełniła. Kancelaria Prawna zaproponowała rodzicom poszkodowanego ucznia skierowanie sprawy do sądu. W chwili obecnej Kancelaria oczekuje na wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu.

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR