+48 607 786 564

ARTYKUŁY

ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE

Do Kancelarii Radcy Prawnego Radosław Gąsior często zgłaszają się osoby, które chcą rozwiązać małżeństwo z orzeczeniem winy drugiego małżonka. Jedną z podstawowych kwestii w sprawach rozwodowych jest ustalenie, czy któraś ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sąd nie orzeka o winie małżonków, tylko na ich zgodny wniosek. Sprawy, w których wniesiono pozew o rozwód z orzeczeniem winy trwają znacznie dłużej niż sprawy bez orzekania o winie.

Sąd orzekając o rozwiązaniu związku małżeńskiego stwierdza, które ze stron ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może ustalić, że:

  1. winę ponosi jeden z małżonków,
  2. winę ponoszą oboje małżonkowie,
  3. żaden z małżonków nie ponosi winy.

Nadto sąd może także nie orzekać o winie, potrzebne jest w tym względzie zgodne żądanie obu stron procesu rozwodowego. Sąd nie umieszcza w treści wyroku rozwodowego informacji o winie. Rozwód pociąga za sobą takie skutki, jakby małżonkowie nie ponosili winy za rozpad pożycia małżeńskiego.

Zawinione zachowanie w procesie sądowym to działanie lub zaniechanie małżonka, które narusza przepisy prawa i zasady współżycia społecznego, które prowadzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Do zawinionego działania lub zaniechania możemy zaliczyć:

  1. groźbę,
  2. odmowę współżycia,
  3. porzucenie małżonka bez powodu,
  4. pijaństwo,
  5. agresję,
  6. zdradę małżeńską.

Poniżej Kancelaria Prawna przedstawia Państwu przykładowe wyroki wskazujące na okoliczności uzasadniające rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie:

„Bezczynny tryb życia żony-lalki może w zasadzie wywołać rozkład pożycia. Przy ocenie jednak tego związku przyczynowego należy mieć na uwadze całokształt stosunków materialnych i psychicznych małżonków (…). Należało rozważyć, czy „sybarycki” tryb życia pozwanej nie był zgodny z wolą powoda, w takim przypadku bowiem należałoby uznać za wadliwy wniosek, że postępowanie pozwanej zgodnie z wolą męża mogło wywołać rozkład pożycia. W szczególności wymaga ustalenia, czy powód wymagał od żony, by zmieniła dotychczasowy tryb życia, by zaniechała zabaw i przyjęć, a zajęła pracą zarobkową oraz czy i w jaki sposób starał się wpłynąć na pozwaną w tym kierunku, jedynie bowiem ustalenie, że postępowanie pozwanej, jej bezczynne życie spotkało się z wyraźną dezaprobatą powoda, mogłoby prowadzić do wniosku, że stan ten był ważnym powodem rozkładu.” (orzeczenie SN z dnia 18 sierpnia 1955 r.),

Zachowanie się małżonka, który będąc zdolnym do pracy, bez dostatecznego usprawiedliwienia nie pracuje lub pracuje w stopniu wysoce niedostatecznym, może być uznane za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego (…).” (orzeczenie SN z dnia 9 marca 1956 r.),

„Opuszczenie przez żonę z dziećmi wspólnego domu, stanowiące reakcję na poważne zagrożenie ze strony męża bezpieczeństwa osobistego i wspólnych dzieci, nie jest moralnie naganne i nie może być uznane za zawinione spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego.” (orzeczenie S. N. z dnia 28 listopada 1997 r.),

„Jednostronne zerwanie przez małżonka związku małżeńskiego należy uznać za czyn zawiniony także w przypadku, gdy powodem tego zerwania było głębokie uczucie miłości względem osoby trzeciej.” (orzeczenie SN z dnia 8 maja 1951 r.),

„Fakt ciężkiego pobicia powoda przez pozwaną uznany być musi za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego stron zawiniony przez pozwaną.” (orzeczenie SN z dnia 7 listopada 1950 r.),

„Notoryczne zaniedbywanie przez żonę wychowywania małoletnich dzieci, połączone z bezczynnym trybem życia, stanowić może powód do powstawania rozkładu pożycia małżeńskiego.” (orzeczenie SN z dnia 18 sierpnia 1955 r.),

„Naruszeniem wierności małżeńskiej jest nie tylko zdrada polegająca na cudzołóstwie, ale także wszelkie zachowanie się małżonka wobec osoby trzeciej płci odmiennej, które może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości”. (orzeczenie SN z dnia 24 kwietnia 1951 r.).

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR