+48 607 786 564

ARTYKUŁY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZZEDSIĘBIORSTWA WPRAWIANEGO W RUCH ZA POMOCĄ SIŁY PRZYRODY

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody. Odpowiedzialność dla takiego przedsiębiorstwa została uregulowana art. 435 Kodeksu cywilnego, zgodnie z nim prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Z przedstawionego przepisu jednoznacznie wynika, że przedsiębiorstwo takie odpowiada znacznie surowiej za powstałe w związku z jego ruchem szkody, ponieważ nie jest niezbędne wykazanie winy takiego przedsiębiorcy. Do zastosowania art. 435 nie wystarcza, aby przedsiębiorstwo lub zakład bezpośrednio wykorzystywały elementarne siły przyrody (energię elektryczną, parę, paliwa, gaz itp.), lecz chodzi o procesy polegające na przetwarzaniu energii elementarnej na pracę lub inne postacie energii, co wymaga użycia maszyn i innych urządzeń przetwarzających.

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gąsior prowadzi liczne sprawy związane z wypadkami, do których doszło w takich przedsiębiorstwach, często ulegają nim przede wszystkim ich pracownicy. Przykładem takiej sprawy jest wypadek z udziałem Pana Andrzeja, który na skutek obsunięcia się kontenera ze śmieciami, podczas przepychania go przez innego pracownika firmy sprzątającej miasto, został przez niego potrącony, co spowodowało złamanie ręki. Poszkodowany zgłosił się do Kancelarii Radcy Prawnego w Kaliszu i spytał o możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, poza tym uzyskanym z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy. Poszkodowany samodzielnie wystosował pismo do pracodawcy, jednak ten wskazał, że zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku, za które pracodawca nie ponosi winy.

Po wstępnej analizie sprawa została przyjęta przez Kancelarię Prawną do prowadzenia. W piśmie skierowanym przez naszą Kancelarię radca prawny podniósł, że pracodawca co prawda nie odpowiada za wypadek na zasadzie winy, ale na zasadzie ryzyka już tak. Co za tym idzie nie ma konieczności wykazania, że za wypadek odpowiedzialność ponosi pracodawca. W następstwie ponownej analizy sprawy i podniesionych argumentów przez radcę prawnego, zakład ubezpieczeń, w którym w dniu zdarzenia ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej, przyjął odpowiedzialność za zdarzenia i wypłacił na rzecz poszkodowanego częściowe zadośćuczynienie.

W chwili obecnej sprawa została skierowana przez Kancelarię Radcy Prawnego do Sądu w celu uzyskania na rzecz poszkodowanego dalszych świadczeń.

© RADCA PRAWNY RADOSŁAW GĄSIOR