Zapytaj prawnika

Obsługa osób fizycznych

Prawnicy Kancelarii Radcy Prawnego Radosław Gąsior posiadają wieloletnie doświadczenie wynikające z prowadzenia licznych postępowań sądowych i administracyjnych na zlecenie swoich Klientów:

PRAWA CYWILNEGO, przede wszystkim:

odpowiedzialność z tytułu umów (kontraktowa):

 • postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • postępowania z tytułu roszczeń odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym;
 • postępowania o zapłatę.

odpowiedzialności deliktowej;

 • szkody na osobie powstałe na skutek:
  • wypadków komunikacyjnych,
  • wypadków przy pracy,
  • wypadków w rolnictwie,
  • wypadków na śliskiej lub uszkodzonej nawierzchni,
  • pobić,
  • itp.
 • szkody na mieniu:
  • szkody rzeczowe (na pojazdach mechanicznych),
  • szkody majątkowe (na nieruchomościach).

prawa rzeczowego, między innymi:

 • postępowania o zniesienie współwłasności;
 • postępowania o stwierdzenie zasiedzenie;
 • postępowania o ustanowienie lub zniesienie służebności drogi koniecznej.

prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwód;
 • separacja;
 • podział wspólnego majątku;
 • alimenty;
 • ustalenie władzy rodzicielskiej.

prawa spadkowe:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku;
 • postępowanie o dział spadku.

PRAWA KARNEGO

Reprezentowanie pokrzywdzonych w następstwie przestępstw:

 • przeciwko zdrowiu i życiu;
 • przeciwko wolności;
 • przeciwko mieniu;
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

PRAWA PRACY:

 • postępowanie w sprawie stwierdzenie istnienia wypadku przy pracy, czy choroby zawodowej;
 • postępowanie przed organami rentowymi ZUS, KRUS;
 • postępowanie przed sądem w sytuacji zaskarżenia decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS).

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO:

 • doradztwo prawne;
 • odwołania od decyzji administracyjnej;
 • zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • skargi do sądu administracyjnego;
 • wnioski urzędowe;
 • reprezentacja na każdym etapie postępowania - od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA);
 • sporządzanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.
 • Odwołanie darowizny

  Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego może dotyczyć zarówno darowizny już wykonanej, jak i umowy zobowiązującej, ale jeszcze niewykonanej. Jedyną przesłanką dopuszczalności odwołania darowizny jest w takim przypadku rażąca niewdzięczność obdarowanego, która musi wystąpić po zawarciu umowy darowizny. Gdyby zdarzenie uzasadniające przyjęcie rażącej niewdzięczności miało miejsce przed zawarciem umowy darowizny, a darczyńca dowiedział się o nim dopiero po jej zawarciu, nie mógłby darowizny odwołać w trybie przewidzianym w art. 898 w zw. z art. 900. W takim wypadku mogłoby wchodzić w grę jedynie uchylenie się darczyńcy od skutków oświadczenia woli złożonego w umowie darowizny.

 • Rozwód/Separacja

 • Sprawy spadkowe/zachowek

 • Sprawy pracownicze

 • Emerytura i renta z ZUS/KRUS