Zapytaj prawnika

Błędy medyczne

Szkody medyczne » Błędy medyczne

Błędy medyczne, zwane inaczej błędami lekarskimi, definiowane są wielorako. Nie istnieje powszechnie uznana jedna wersja definicji ani w medycynie, ani w prawie. Jedną z popularniejszych definicji  jest definicja prof. nadzw. dr hab. Agnieszki Liszewskiej, zgodnie z którą: „błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności”.

Orzecznictwo sądów powszechnych i Sadu Najwyższego definiują błąd lekarski jako czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym.

Na szkodę medyczną (błąd lekarski), która będzie rodziła następstwa prawne w postaci konieczności zadośćuczynienia pacjentowi doznanej szkody i krzywdy składają się następujące elementy:

·      postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, polegające np. na niewykonaniu koniecznych badań czy zaniechaniu podania niezbędnych leków,

·         wina nieumyślna (lekkomyślność, niedbalstwo),

·         ujemny skutek popełnionego błędu, czyli szkoda i krzywda pacjenta,

·   związek przyczynowy między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Rodzaje błędów wyróżnia się następujące rodzaje błędów lekarskich:

·         Błąd decyzyjny - klasyczny błąd diagnostyczny i terapeutyczny jest popełniany przez lekarzy nieprawidłowo diagnozujących i nieadekwatnie do stwierdzonego stanu klinicznego leczonego pacjenta;

·         Błąd wykonawczy – czyli nieprawidłowa wykonanie procedury medycznej przez uprawnionego pracownika służby zdrowia tj.: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika;

·     Błąd organizacyjny – błąd taki dotyczy personelu medycznego organizującego świadczenia zdrowotne (kadra kierownicza i zarządzająca placówkami medycznymi i innymi), np. częsty błąd w postaci nieprawidłowego zaplanowania obsady dyżurów;

·         Błąd opiniodawczy -  polega na wydawaniu orzeczenia lekarskiego i opinii niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.

Kancelaria Radcy Prawnego udziela pomocy prawnej przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju. Zespół Kancelarii Prawnej walczy w imieniu swoich klientów zawsze do końca! W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną w Kaliszu i Wrocławiu lub telefonicznie!